SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

Statut

Statut PTMSiK - tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone przez Walne Zebranie w dniu 11 września 2013


 
Based on PixelThemes.com