Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków PTMSiK z dnia 16 września 2010 r. roczna składka członkowska począwszy od roku 2011 wynosi dla członków poniżej 30 roku życia 70 pln, dla członków pomiędzy 30 a 70 rokiem życia 120 pln, natomiast członkowie powyżej 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Roczną składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy PTMSiK z podaniem imienia i nazwiska członka. Numer rachunku bankowego: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000, Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu