§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Jesienne spotkania z kazuistyką „CASUS” Kraków-Katowice 11-13 września 2024 r. organizowanej przez Katedrę Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna.
2.Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 września 2024 r. w Podlesicach.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: link.
b) Organizator – oznacza Katedrę Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna.
c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: Jesienne spotkania z kazuistyką „CASUS” Kraków-Katowice 11-13 września 2024 r. odbywającą się w Podlesicach.
d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: link za pomocą którego następuje Rejestracja.
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,   opracowana została klauzula informacyjna dostępna pod tym linkiem.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: link oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.
2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.
3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.
4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w Konferencji. W razie nie odebrania osobistego Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.
5. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 30 czerwca 2024 roku. Po tym terminie rejestracja będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.


§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby Organizatora (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJCM, Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków)  i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 350zł brutto. Płatne do dnia 31 lipca 2024r.
2. Warunki udziału określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Cena obejmuje udział w Konferencji, przerwy kawowe, materiały informacyjne oraz certyfikat.
4. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.
7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
8. Opłata w hotelu obejmuje 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, uroczystą kolacja/grill. W przypadku jeżeli uczestnik nie będzie korzystał z noclegu w miejscu obrad, zobowiązuje się uczestnika do kontaktu z hotelem i wykupienia usługi obejmującej 2 obiady, uroczystą kolacja/grill, będących integralną częścią konferencji.

§ 7. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Opłata konferencyjna: przelew na konto bankowe 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000 W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika + "Casus 2024".
2. Opłata hotelowa: aby dokonać rezerewacji hotelu i uzyskać dane do płatności należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie - recepcja 604 196 148.


§ 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

§ 9 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2024r. Po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów konferencji. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji.  

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji  mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom na podany przy rejestracji adres mailowy, a dokonane opłaty za uczestnictwo, po potrąceniu kosztów już poniesionych w związku z organizacją konferencji, zwrócone przelewem bankowym.

§ 11.  ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora.
2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w ust. 1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja,  chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku do celów wymienionych w ust. 1 powyżej i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności:
- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
- wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed rejestracją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność wpłat.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora (Kraków albo Katowice).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.